Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Könyvek, kéziratok, dokumentumok

A teremben látható oklevelek, nyomtatványok a magyar államiság és a magyar kultúra történetének néhány nagy pillanatának dokumentumai. A bejárat melletti első tárlóban meghatározó törvényeink legkorábbi lejegyzéseit olvashatjuk. Kiemelkedő jelentőségű az 1568-as tordai országgyűlés határozata a vallási felekezetek egyenjogúságáról, ami Európa első ilyen tartalmú törvénye. Az erdélyi országgyűléseken magyar nyelven törvénykeztek, ez a kb. 100 évvel később összeállított törvénygyűjtemény is magyar nyelven íródott.
A második tárlóban látható az első magyar nyelvű Újszövetség-fordítás. Sylvester János fordítása 1541-ben jelent meg Nádasdy Tamás országbíró sárvár-újszigeti nyomdájában. Dávid Ferenc könyve a jellemzően Erdélyben bevett unitárius vallás alapvetése. Pázmány Péter esztergomi érsek a magyar katolikus megújulás legnagyobb alakja. Ékes magyar nyelven írt munkái a katolikus teológiai vitairodalom korszakalkotó művei.
A szemközti tárlókban a 17-18. század nagy háborúit lezáró békék és országgyűlési határozatok olvashatók. Különösen fontos a bejárattal szemben álló tárlóban lévő uralkodói határozat Erdély nagyfejedelmi rangra emeléséről. Mária Terézia ezen rendelkezése határozta meg Erdély címerét is, melyben a sas vagy turul a magyar, a nap és a hold a székely, a hét bástya vagy vár a szász nemzetet jelképezi. Más értelmezésben a hét vár magára a tartományra, annak német nevére (Siebenbürgen) utal.
A bejárat melletti rövid fal egyik tárlójában két nagy nemzeti költeményünk és azok zenéjének kéziratai és legrégebbi kiadásai láthatók. Mellette a polgári Magyarország alapjait megteremtő 1848-as törvények, illetve a forradalom után közel húsz évvel létrejött Kiegyezés eredeti példányai olvashatók. A szemközti rövid falon a Szent Korona 20. századi másolata, valamint az 1949-es szovjet mintára készült alkotmány egyetlen szignált példánya látható. Ennek többször módosított szövegét váltotta föl a 2012. január elsején életbe lépő új alaptörvény.

vissza